کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
6918
کلاس پرواز
IV