آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
W5ch5705
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5705
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5705
کلاس پرواز
W

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5838
کلاس پرواز
IV

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5838
کلاس پرواز
Y

ايران اير تور
شرکت هواپیمایی
ايران اير تور
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
924
کلاس پرواز
E

ايران اير تور
شرکت هواپیمایی
ايران اير تور
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
924
کلاس پرواز
Y