وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5818
کلاس پرواز
E

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5818
کلاس پرواز
IV

ساها ایر
شرکت هواپیمایی
ساها ایر
مدل
IRZ
شماره پرواز
162
کلاس پرواز
E

ساها ایر
شرکت هواپیمایی
ساها ایر
مدل
IRZ
شماره پرواز
162
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
024
کلاس پرواز
Y

قشم ایر
شرکت هواپیمایی
قشم ایر
مدل
QB
شماره پرواز
1278
کلاس پرواز
IV

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
6928
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5868
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5868
کلاس پرواز
E